Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
DUYURU

DUYURU NO:2021/ 9

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

         Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan 20.10.2018 tarihli ve 69849 sayılı "İçişleri Bakanlığına Tahsisli Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Değerlendirilmesi Suretiyle İhtiyaç Duyulan Yapı ve Tesislerin Yapımına İlişkin Protokol" kapsamında  ve Bakanlığımızca dönüşüm uygulamalarında değerlendirilmek üzere muhtelif taşınmazların 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı olarak belirlendiğinden bahisle söz konusu taşınmazlara ilişkin değerlendirmelerin yapılarak gerekli alanlarda Protokol çerçevesinde planlama çalışmalarına başlanılması talep edildiği,

        Söz konusu Protokol içerisinde yer alan Aksaray ili, Merkez İlçesi, Ereğlikapı Mahallesi 5537 ada 1 parsele ilişkin çevre alan kullanımları ve planlama kararları dikkate alınarak hazırlanan “Ticaret Alanı, E:0.90, Yençok:3 Kat” kullanım kararlarından oluşan 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, 6306 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca re'sen onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 02.07.2021 - 02.08.2021 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

07.06.2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 8

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın (ÇDP) "8.2.2 Kırsal Yerleşme Alanları" başlığı altında yer alan "8.2.2.3 Bu alanlarda yapılacak her türlü yapılaşmaya (konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara) ilişkin uygulamalar Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir." ve "8.2.2.4 Kırsal yerleşme alanlarında imar planları yapıncaya kadar konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılarda yapılanma koşulları Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. Silo, samanlık, yem deposu, vb. yapılar için maksimum bina yüksekliği ihtiyaç doğrultusunda ilgili idaresince belirlenir. Bu kullanımlar dışındaki her türlü faaliyet için (turizm, günübirlik veya bölgesel düzeyde ticaret kullanımlar vb.) imar planı yapılması zorunlu olup Emsal: 0,50'dir. Diğer yapılanma koşulları çevre imar bütünlüğü gözetilerek alt ölçekli planlarda belirlenecektir." olarak yeniden düzenlendiği Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (8.2.2 Nolu Plan Hükmü, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'mn 07.05.2021 tarihli Olur'u ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca 07/06/2021 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 30 (otuz) gün süre ile Aksaray Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

 

Kamuoyuna duyrulur.

07.06.2021

 

DUYURU NO:2021/ 7

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

          Bakanlık Makamı’nın 05.04.2021 tarihli ve 712023 sayılı Olurları ile; Bakanlık Makamının 12.11.2020 tarih ve 241428 sayılı Olurları ile onaylanan Onaylı (128/2020 Arşiv No’lu,  NİP-00933562 Plan İşlem Numaralı) 1/50.000 ölçekli Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait Çevre Düzeni Planında hazırlanan değişiklikler ile Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli ve Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme sonucunda itirazların kısmen kabulü ve reddine ilişkin itiraz değerlendirmesi ile bu kapsamda yapılan değişiklikleri Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış olup, söz konusu imar planlarının değişiklik yapılmayan kısımları kesinleştirilmiştir. Bu itibarla ABÇDP-921161, NİP-00702590 Plan İşlem Nolu ve 44/2021 arşiv nolu Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Aksaray İli 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planının itiraz değerlendirmesine ait değişiklikler Onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 01.06.2021 - 01.07.2021 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

 

Kamuoyuna duyrulur.

01.06.2021

Ekler;

Lejant

l30a

l30c2

l31a4

l31b1

l31b2

l31b3

l31b4

l31d1

l31d2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 6

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Aksaray İli, Merkez İlçesi, Kazıcık Köyü 102 ada 3 parsel ve 101 ada 22 nolu parselde "Gelişme Konut Alanı" amaçlı Onaylı (53/2021 Arşiv No'lu, NİP-00413935, UİP-00944498 Plan İşlem Numaralı) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 21.04.2021 tarih ve 844229 sayılı Olurları ile onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 07.05.2021 - 07.06.2021 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.      

Kamuoyuna duyrulur.

07.05.2021

Ekler;

1/5000 plan L31B14B

1/1000 plan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 5

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde kalan, Aksaray İli, Merkez İlçesi, Topakkaya Beldesi, 681 ada 2 nolu parsele ilişkin Onaylı 2021/45 arşiv nolu ve NİP-00624942 ve UİP-00761106 Plan İşlem Numaralı,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Bakanlık Makamının 02.04.2021 tarih ve 702507 sayılı Olurları ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 28.04.2021 - 28.05.2021 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.      

Kamuoyuna duyrulur.

28.04.2021

Ekler;

1/1000 Plan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 4

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Merkez İlçesi, Aratol Bahçeli Mahallesi, 7924 Ada 44 Parselin 200.000 m2 'lik kısmında “Atıksu Arıtma Tesisi Alanı” amaçlı Onaylı 2020/2 arşiv nolu ve NİP-68863006 UİP-68025361 Plan İşlem Numaralı,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 21.01.2021 tarih ve 134641 sayılı Olurları ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 10.03.2021 - 12.04.2021 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.  

Kamuoyuna duyrulur.

10.03.2021

Ekler;

Plan 1000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 3

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Eskil İlçesi, Eşmekaya Belediyesi, 299 Ada 3 Parselde “Atıksu Arıtma Tesisi Alanı” amaçlı Onaylı 2020/143 arşiv nolu ve NİP-00183089 UİP-00337371 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 22.12.2020 tarih ve 275392 sayılı Olurları ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine göre Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 11.01.2021 - 11.02.2021 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

19.01.2021

Ekler;

Plan 1000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 2

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

 

Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında, Aksaray İli, Eskil İlçesi, İlave+ Revizyon İmar Planı amaçlı, Onaylı NİP:00083434, UİP:00610698 Plan İşlem Nolu ve 152/2020 Arşiv Nolu, 1/5000 Ölçekli Revizyon İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 31.12.2020 tarihli 282546 sayılı Olurları ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine göre Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 19.01.2021 - 19.02.2021 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyrulur.

19.01.2021

Ekler;

Plan 5000 plan paftaları

L30B08C

L30B09C

L30B09D

L30B13B

L30B14A

L30B14B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2021/ 1

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın "7.32 Afete Yönelik Genel Hükümler" plan hükmünün altına "7.32.10 Bu plan kapsamındaki alanlarda, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve ilgili yönetmelikleri uyarınca hak sahibi afetzede ailelere kalıcı konut yapılması amacıyla AFAD tarafından "Afetzede Yerleşim Alanı" olarak belirlenen alanlarda yapılacak alt ölçekli planlar; bu planın koruma, gelişme ve planlama ilkeleri, nüfus kabulleri ve çevre imar bütünlüğü çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda ilgili idaresince değerlendirilerek onaylanabilir. Bu doğrultuda hazırlanacak alt ölçekli planlar sayısal ortamda Bakanlığa gönderilir." plan hükmünün eklendiği Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği'nin 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 29.12.2020 tarihli Olur'u ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca 08/01/2021 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 30 (otuz) gün süre ile Aksaray Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Ekler;

(Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu

08.01.2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2020/ 

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

          Bakanlığımızca hazırlatılan; Onaylı (128/2020 Arşiv No'lu, NİP-00933562 Plan İşlem Numaralı) 1/50.000 ölçekli Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait Çevre Düzeni Planında K-30B, K-31A, K-31C ve L-31B paftalarında hazırlanan değişiklikler ile Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli ve Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 12.11.2020 tarih ve 241428 sayılı Olurları ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine göre Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 18.12.2020 - 18.01.2021 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.  

Kamuoyuna duyurulur.

18.12.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DUYURU NO:2020/ 

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

            Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Eskil İlçesi, Eşmekaya Belediyesi, Bozyer Yaylası, 634 ada 3 nolu parsel ile 661, 662, 665, 670, 671, 672, 673, 676, 685 ve 686 nolu adalara ilişkin, 110/2020 Arşiv No'lu, NİP-00575933, UİP-00664916 Plan İşlem Numaralı, Eşmekaya (Aksaray) Belediyesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Eşmekaya (Aksaray) Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamının 12.10.2020 tarihli ve 214777 sayılı Olur'u ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine göre Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 16.11.2020 - 16.12.2020 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

DUYURU NO:2020/ 

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

 

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, Aksaray İli, Merkez İlçesi, Taşpazar Mahallesi, 4669 ada 1 nolu parsel, 4644 ada 1 nolu parsel ve 6878 ada 2 nolu parsel, Tacin Mahallesi, 4687 ada 1 nolu parsel ve Hassas Mahallesi, 7275 ada 1 nolu parsellere ait Aksaray İli, Merkez İlçesi, Özel Çevre Koruma Bölgesi,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Aksaray İli, Merkez İlçesi, Özel Çevre Koruma Bölgesi,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamının 20.10.2020 tarih ve 221476 sayılı Olur'u ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine göre Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 16.11.2020 - 16.12.2020 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.     

Kamuoyuna duyurulur.

DUYURU NO:2020/ 

 T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında, Aksaray İli, Eskil İlçesi, Eşmekaya Beldesi, 539 Ada, 2 Parsel ve 559 Ada, 5,7 ve 8 nolu Parsellerde "Toplu Konut Alanı" na ilişkin, Onaylı NİP:00173589, UİP:00327861 Plan İşlem Nolu ve 105/2020 Arşiv Nolu, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 22.09.2020 tarihli ve 200630 sayılı Olur'u ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine göre Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 16.10.2020 - 16.11.2020 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

16.10.2020

 

DUYURU NO:2020/

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Bakanlık Makamının 08.05.2020 tarih ve 99608 sayılı OLUR’ları ile onaylanan, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan, Aksaray İli, Eskil İlçesi, Celil Köyüne ilişkin, Onaylı ve UİP-00070281 Plan İşlem NİP-00510762 Nolu ve 64/2020 Arşiv Nolu, 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı L30-B-22D-44-A paftası hariç kesinlik kazanmıştır. L30-B-22D-44-A paftası üzerinde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 10.09.2020 tarih ve 191782 sayılı OLUR’ları ile onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b maddesine göre Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan https://aksaray.csb.gov.tr/imar-planlari-aski-ilani-i-96462 web adresinde 13.10.2020 - 13.11.2020 tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

13.10.2020

 

DUYURU NO:2019/...

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU     

 Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde kalan Aksaray İli, Merkez İlçesi, Yeşilova Beldesi sınırları dahilinde 1400 hektarlık alanda, "Yeşilova Beldesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifi, Onaylı NİP-39333 UİP-39335 Plan İşlem Nolu ve 85/2019 arşiv nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 03.10.2019 tarihli ve 231116 sayılı Olur'u ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

       Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 18.11.2019 - 18.12.2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstiklala Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, No: 126 Merkez/AKSARAY adresinde, Giriş Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://aksaray.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-96462) eş zamanlı olarak Aksaray Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

18.11.2019

Yeşilova 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planı

Yeşilova 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planı Lejant

Yeşilova 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri

Ekler için TIKLAYINIZ

***

DUYURU NO:2020/01

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU 

         Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (“7.23” nolu Plan Hükmü değişikliği ve ÇDP’nin 7. Genel Hükümler başlığı altına “7.33” nolu Plan Hükmü eklenmesi, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 07.02.2020 tarihli Olur'u ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca 12/02/2020 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan  https://aksaray.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-96462 web adresinde 30 (otuz) gün süre ile Aksaray Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

12/02/2020

Ekler;

Askı Tutanağı

Dosya

(Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu

***

DUYURU NO:2020/02

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU 

         Kırşehir-Nevşehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 19.02.2020 tarihli Olur'u ile onaylanmış olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi uyarınca 24/02/2020 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet sitemiz olan  https://aksaray.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-96462 web adresinde 30 (otuz) gün süre ile Aksaray Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

24/02/2020

Ekler;

Askı Tutanağı

(Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)

 

DUYURU NO:2020/03

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

Aksaray OSB İmar Planı Değişikliği Onayı

Aksaray OSB imar planı Plan İşlem Numarası (PİN) NİP-31770,1/UİP-31771,1’dir.

Bakanlık tarfından  5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve 4562 Sayılı OSB Kanunu uyarınca 19/03/2020 tarihinde e-imza ile onaylanmıştır.

24/03/2020 tarihinden itibaren 1 hafta süre ile ilan olunduğu,

Ekler;

https://kss.sanayi.gov.tr/medya/duyurular/60d230320t1 adresinden tüm eklere ulaşılabileceği hususunda.

 

DUYURU NO:2020/04

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU     

 Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde sınırları içerisinde kalan Aksaray İli, Eskil İlçesi, Celil Köyüne ilişkin hazırlanan “1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” teklifi, Onaylı NİP-00510762 ve UİP-00070281 Plan İşlem Nolu ve 64/2020 arşiv nolu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon Bakanlık Makamının 08.05.2020 tarih ve 99608 sayılı Olur'u ile onaylanmıştır.

       Söz konusu onaylı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı paftaları ile plan açıklama raporları 08.06.2020 - 08.07.2020 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstiklala Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, No: 126 Merkez/AKSARAY adresinde, Giriş Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (https://aksaray.csb.gov.tr/imar-plani-duyurulari-i-96462) eş zamanlı olarak Aksaray Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

08.06.2020

Ekler;

Askı Tutanağı

Plan Onay Sayfası

İmar Planı Revizyonu 1/5000