Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Aksaray Valiliği
Aksaray Valiliği
Kuruluş ve Görevler

  

 

            Geçmişte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olarak hizmet veren Bakanlığımız; 

06/04/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, 04/07/2011 ve 27984 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” adını alarak hizmete başlamıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevleri; yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak; Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, standart ve ölçütler geliştirmek, programlar hazırlamak; 4 Temmuz 2011 Tarih ve 27984 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHK/644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir.